Eesti sideteenuste katvuse ja võimaluste kaardirakendus

1.Sissejuhatus

Eesti sideteenuste katvuse ja võimaluste kaardirakendus on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt loodud rakendus, mis kajastab sideteenuste kättesaadavust üle kogu Eesti. Kaardirakenduse põhieesmärgiks on tuvastada sideteenuste turutõrgete piirkonnad, kuhu sideettevõtjad pole ise rajanud kiireid fikseeritud internetiühendusi, kuna see ei tasu neile majanduslikult ära. Kaardistatud andmete alusel saab riik langetada strateegilisi valikuid toetamaks lairibastrateegiaga ning infoühiskonna arengukavas 2020 määratletud eesmärkide täideviimist ning seirata teenuste arengut ja turutõrgete kõrvaldamist.

Ettevõtted kes on infosüsteemiga liitunud

Infosüsteemiga on liitunud kõik suuremad Eesti sideettevõtted ning andmeid uuendatakse perioodiliselt (iga kvartali alguses). Infosüsteemile edastatakse maksimaalne interneti üles- ja allalaadimise kiirus, mida konkreetne sideettevõte suudab standardhinnakirja alusel antud aadresspunktides pakkuda.

Infosüsteemiga on liitunud (seisuga 01.12.2019):

Infosüsteemi peamine funktsionaalsus

Infosüsteemi abil on võimalik kõigil kasutajatel:

2.Teenuse võimaluste kaart

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

Teenuste võimaluse kaardilt on võimalik vaadata hoonete põhiselt, milline on maksimaalne interneti (alla- ja üleslaadimise) kiirus, mida Eesti sideettevõtted antud aadressil standardhinnakirja alusel pakuvad. Samuti on võimalik teenuste võimaluse kaardil visualiseerida hooned vastavalt soovitud alla- ja üleslaadimise kiiruse ning teenuse tüübi (kaabelvõrk, 3G andmeseide ja 4G andmeside) alusel.

2.1 Maksimaalse üles- ja allalaadimise kiiruse vaatamine kaardil

Teenuse võimaluse teemakaart

Interneti alla- ja üleslaadimise kiirused on kaardil nähtavad kaardimärgistena, selleks tuleb kaarti suurendada kuni kaardimärgised ilmuvad nähtavale. Rohelise värviga (nool suunaga alla) on esitatud allalaadimise maksimaalne kiirus ja punase värviga (nool suunaga üles) on tähistatud üleslaadimise maksimaalne kiirus. Antud kiirused on maksimaalne võimalik üle kõigi teenusepakkujate ning seda olenemata tehnoloogiast (kaabelühendus, 3G ja 4G).

2.2 Teenuste võimaluse teemakaardi koostamine

Teenuste võimaluse moodulis on võimalik koostada vabalt valitud parameetrite alusel teenuse võimaluse teemakaart. Teemakaardil on võimalik visualiseerida aadresspunktid vastavalt valitud interneti kiiruse (üles- ja allalaadimise) alusel. Nii näiteks on võimalik esitada geograafiliselt kõik aadresspunktid, kus internet on kättesaadav (üle kõigi teenusepakkujate) parameetrite alusel, milleks on allalaadimise kiirus kuni 100 Mbps ja üleslaadimise kiirus kuni 30 Mbps ning interneti teenuse kättesaadavus kaabelühenduse kaudu. Turutõrke arvutuse mooduli kasutamine toimub alljärgneval moel:

2.3 Detailandmete infopäring

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

Peale teenuste võimaluse teemakaardi koostamist saate detailsema info nende punktide kohta, milles vastav teenus on kättesaadav (kaardil märgistatud rohelise värviga). Selleks, tuleb rohelisele punktile klikkida, mille tulemusena avaneb infoaken. Infoaknas kuvatakse andmed konkreetses aadresspunktis kättesaadava interneti kiiruste kohta vastavalt tehnoloogiale (kaabelühendus, 3G ja 4G) ning maksimaalsed alla- ja üleslaadimise kiirused. Infoakna sulgemiseks tuleb klikkida infoakna paremas ülemises servas paiknevale ristile.

2.4 Sideettevõttele liitumistaotluse tegemine

Läbi sideteenuste veebikaardi on võimalik analüüsida, milline on parim võimekus huvipakkuvas aadresspunktis ning teha seejärel taotlus ühele või mitmele sideettevõttele teenuse tarbimiseks. Selleks tuleb Teil end autentida läbi Eesti.ee portaali, mida saate teha läbi rakenduse ülemises parempoolses servas asuva „Logi sisse“ nupu. Pärast autentimist tuleb teha teenuse võimaluste infopäring huvipakkuval punktil ning vajutada nupule „Avaldus“. Järgnevalt avaneb vorm, kust omakorda näete, millised sideettevõtted pakuvad vastavatele parameetritele (teenuse võimaluste moodulis seadistatud teenuse tüüp, alla- ja üleslaadimise kiirus) standardhinnakirja alusel teenust.

3.Turutõrke kaart

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

Turutõrke kaart annab ülevaate interneti kättesaadavusest üle kogu Eesti. Turutõrge esitatakse 1x1 km võrgustikuga ruutkaardil, mille igale ruudule arvutatakse turutõrke väärtus. Turutõrke väärtus on konkreetsesse ruutu jäävate eluruumide, elamute, tootmishoonete ja ärihoonete koguarv, milles ei ole vastav interneti kiirus kättesaadav.
Näide: Ruudus on 100 hoonet ja 30-le neist on võimalik pakkuda 5/30 Mbps (üles/allalaadimiskiirus) ja 5-le 5/100 Mbps (üles/allalaadimiskiirus). Järelikult - 30 Mbps ühenduse turutõrke suurus on 100 – 30 = 70, 100 Mbps ühenduse turutõrge on 100 – 5 = 95 hoonet. Turutõrge on kaardil visualiseeritud erinevate värvidega mida intensiivsem värv, seda suurem on turutõrge vastavas ruudus on.

3.1 Turutõrke kaardi koostamine

Turutõrke kaarti on võimalik koostada vabalt valitud parameetrite alusel, mida saab seadistada turutõrke kaardi mooduli kaudu.

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

Turutõrke kaardi mooduli kasutamine toimub alljärgnevalt:

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

3.2 Detailandmete infopäring

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

Infopäringu tegemiseks tuleb klikkida huvipakkuvale ruudule, mille tulemusena avaneb aken turutõrke detailsemate andmete kohta. Detailsed andmed on esitatud ka graafikuna.

4.Statistilised aruanded

Statistiliste aruannete mooduliga on võimalik genereerida erinevaid raporteid interneti ühenduse kättesaadavuse kohta. Aruanded sisaldavad andmeid, mis näitavad kui mitmel protsendil objektidest (eluruumid, elamud, tootmishooned ja ärihooned) on soovitud konfiguratsiooniga interneti ühendus kättesaadav. Andmeid uuendatakse igas kvartalis, mistõttu on võimalik andmeid vaadata kvartalite kaupa.

4.1 Statistilise aruande koostamine

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

Aruannet on võimalik koostada vabalt valitud parameetrite alusel, mida saab seadistada statistilise aruande moodulist.

Statistilise aruande mooduli kasutamine toimub alljärgneval moel:

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

5.Mõõtmistulemuste kuvamine

Mõõtmistulemuste kuvamise mooduli kaudu saate jälgida TTJA poolt mõõdetud mobiilsideteenuste kvaliteeti. Mooduli kaudu on võimalik vaadata kontrollmõõtmiste tulemuste ajalugu ning tuvastada nende muutust ajas.

maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse vaatamine

5.1 Mõõtmistulemuste kuvamine kaardil

Kontrollmõõtmiste tulemusi on võimalik esitada kaardil diagrammidena ning vabalt valitud ajavahemiku alusel.

Mõõtmistulmuste kuvamine toimub alljärgneval moel: